Regulamin sklepu Okoń w sieci

Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.okonwsieci.pl, stanowi własność:

Marcin Okoniewski Okoń w sieci
ul. Traugutta 22
87-820 Kowal
(w dalszej części zwana „Okoń w sieci”)

Firma Marcin Okoniewski Okoń w sieci jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Legitymuje się numerem NIP: 888-29-53-308

Dane kontaktowe:
E-mail: sklep@okonwsieci.pl
Informacje o produktach / zamówieniach : sklep@okonwsieci.pl
Informacje / porady o wymianie/reklamacji/zwrotach: sklep@okonwsieci.pl
Rachunek bankowy ING: 11 1050 1979 1000 0092 0345 5846

Słownik terminów użytych w niniejszym regulaminie:
Czas realizacji – czas w którym Okoń w sieci przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”);
Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej);
Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Marcin Okoniewski Okoń w sieci pod nazwą handlową Okoń w sieci, ul. Traugutta 22, 87-820Kowal, za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.okonwsieci.pl, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);
Reklamacje – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru;
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru;
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.okonwsieci.pl prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;
Sprzedawca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Okoń w sieci
Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;
Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;
Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:
Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;
Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;
Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.
Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji, gdy:
stanowi on własność osoby trzeciej;
obciążony jest prawem osoby trzeciej;
ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.
2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Okoń w sieci są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały przygotowane jako autorskie projekty Okoń w sieci. Okoń w sieci dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.
6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.okonwsieci.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
8. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

II. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA
1. Okoń w sieci za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary.
2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych.

III. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM
1. Okoń w sieci udostępnia Kupującym następujące kanały komunikacji:
E-mail:
Informacje o produktach / zamówieniach : sklep@okonwsieci.pl
Informacje / porady o wymianie/reklamacji/zwrotach: sklep@okonwsieci.pl
Kontakt telefoniczny +48 609 284 471
Opłata za jedno połączenie zgodne z taryfą operatora Kupującego.
2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu.

IV. CENA
1. Ceny Towarów widoczne na stronachwww.okonwsieci.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych.
2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Okoń w sieci prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w przeciągu 48h od złożenia zamówienia i jego opłacenia.
4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony „Przejdź do kasy i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.
5. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „Brak towaru”, tak oznaczony Towar obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres: sklep@okonwsieci.pl
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.okonwsieci.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.
7. W celu dokonania zakupu:
– Można również skorzystać z szybkich zakupów
– Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.
– Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem mailową. Okoń w sieci zastrzega sobie możliwość mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
– błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji
– braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia
– wysłana przesyłka nie zostanie odebrana
9. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5.8
10. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
11. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: sklep@okonwsieci.pl jedynie do momentu wysyłki zamówionego Towaru.
12. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami.
13. Sklep internetowy www.okonwsieci.pl – przyjmuje płatności wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane poniżej:
Rachunek bankowy ING: 11 1050 1979 1000 0092 0345 5846
Marcin Okoniewski Okoń w sieci, ul. Traugutta 22, 87-820 Kowal
W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.
14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA

VI. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.
2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 14 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Okoń w sieci, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów – Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
5. Produkt z informacją w opisie produktu np. “dostępność 30 dni” to produkt z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie.
6. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Kuriera.
7. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.
8. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
9. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.
10. Towar jeśli jest dostępny w magazynie – będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
11. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Okoń w sieci zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Okoń w sieci
12. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania wg cen podanych przy zamówieniu.
13. Jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, w innym przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

VII. WYMIANA TOWARU
1. Okoń w sieci nie dokonuje wymian, by zakupić inny towar, należy złożyć ponowne zamówienie.

VIII. PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI
1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres Okoń w sieci ul. Traugutta 22 87-820 Kowal, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX. REKLAMACJE
1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. Okoń w sieci zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, rachunek, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu w formie wydrukowanej i/lub elektronicznej.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
4. Okoń w sieci w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
6. Jeżeli w wyniku uznania przez Okoń w sieci reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Okoń w sieci niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.
7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Okoń w sieci wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Okoń w sieci będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 5 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.
8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

X. PRAWA AUTORSKIE
1. Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
2. Zdjęcia na stronie www.okonwsieci.pl są własnością Marcin Okoniewski Okoń w sieci pod nazwą handlową Okoń w sieci, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie bez zgody.
3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Marcin Okoniewski Okoń w sieci pod nazwą handlową Okoń w sieci.
4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.
5. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez informację na stronie( www.okonwsieci/regulaminsklepu). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Marka Okoń w sieci jest własnością
Marcin Okoniewski Okoń w sieci
ul. Traugutta 22
87-820 Kowal
NIP: 888-29-53-308

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Marcin Okoniewski Okoń w sieci pod nazwą handlową Okoń w sieci, zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w bazie danych firmy Marcin Okoniewski Okoń w sieci pod nazwą handlową Okoń w sieci z siedzibą w Kowalu, ul. Traugutta 22
3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podwykonawców, których obliguje osobna umowa powierzenia danych i ich przetwarzania.
4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, poprawek oraz usunięcia z bazy danych na własną prośbę.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego (zakładka OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

XII. POLITYKA COOKIES
1. Sklep Internetowy www.okonwsieci.pl używa plików cookies, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania ze Sklepu. Poruszając się po stronie Odwiedzający Sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies. W każdej chwili Odwiedzający Sklep może zarządzać swoimi ustawieniami cookies. Ograniczenie przez Odwiedzającego stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
2. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze sklepu www.okonwsieci.pl
3. Sklep www.okonwsieci.pl wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Okoń w sieci nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 24 grudnia 2014 roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. Natomiast co do zamówień złożonych i umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2019

Akceptujemy następujące metody płatności:

• Płatność elektroniczna (Przelewy24)


• Przedpłata na konto bankowe

Dane do przelewu na konto bankowe:

Marcin Okoniewski Okoń w sieci

TRAUGUTTA 22

87-820 KOWAL

Numer konta: 11 1050 1979 1000 0092 0345 5846

ING Bank Śląski S.A.

W tytule przelewu prosimy wpisać numer swojego zamówienia.

W przypadku pytań lub problemów z płatnością prosimy pisać na adres sklep@okonwsieci.pl

www.okonwsieci.pl
FacebookInstagramYouTube
PatroniteGoodreads